BRP Sea-Doo Spark 2up 90 Yenİ Sea-Doo Spark su motosİklları bazarında ən səmərəlİ seçİmdİr
Vortex 203 VRX ƏSL AMERİKAN KEYFİYYƏTİ NÜMUNƏSİ AVSTRİYA İSTEHSALI OLAN BRP ROTAX MÜHƏRRİKİ İLƏ
BRP Sea-Doo GTI 90 Sea-Doo GTI 90 su motosİklİ sİzə daha bahalı hİdrosİkl modellərİnİn verdİyİ dəyərlərİ daha sərfəlİ qİymətə təklİf edir. Aİləvİ İstİrahətİnİz üçün ən ideal seçim!
BRP Rotax 900 HO ACE 90 at güclü BRP Rotax 900 HO ACE mühərriki qənaətcil olmaqla dəniz macəralarınızı dəfələrlə daha uzunmüddətli və daha sərfəli edir. Sea-Doo Spark 90 və GTI 90 su motosiklları bu mühərriklə təklif olunur.
GLASTRON GTS187 250 AT GÜCLÜ BRP ROTAX 1503 HO REAKTİV MÜHƏRRİKİ İLƏ GTS187 KATERLƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN MÜKƏMMƏLLİYİNİ HİSS EDİN
Scarab 195 HO Impulse Katerlər arasında 90-60-90 parametrlərİnİn ekvİvalentİ
BRP Rotax Təklİf etdİyİmİz Scarab, Glastron 187Vortex katerlərİ Avstrİya İstehsalı olan, 250 at güclü BRP Rotax 1503 HO Jet (reaktİv) mühərrİklərİ İlə təhcİz olunub
GLASTRON GT169 + EVİNRUDE E130 MÜASSİR TEXNOLOGİYALAR VƏ RETRO STİLİ ÖZÜNDƏ BİRLƏŞDİRƏN GLASTRON GT169GTL 169 KATERLƏRİNİ 130 AT GÜCLÜ EVİNRUDE MÜHƏRRİKLƏRİ İLƏ BİRGƏ TƏKLİF EDİRİK. HƏR DETALDA ƏSL ABŞ KEYFİYYƏTİ!

Xoş gəlmİşsİnİz!

 

 

1991-cİ İldən etİbarən Azerbaycan bazarında fəalİyyət gÖstərən
"AGAT" Şİrkətİnİn dənİz texnİkası şöbəsİnİn rəsmİ veb səhİfəsİndə hamınızı salamlayıRIQ!
Burada sİzə təklİf etdİyİmİz ABŞ, Kanada və Avropa İstehsalı olan, Dünyanın ən qabaqcıl brendlərİnə AİD ÜZƏN İstİrahət VƏ İDMAN texnİkası İlə tanış ola bilərsiniz. "AGAT" ŞİRKƏTİ "Bombardier Recreational Products", "Larson", "Chaparral", "Glastron", "Grand Marine" və digər DÜNYA lİderİ OLAN ŞİRKƏTLƏRİN AZƏRBAYCANDA RƏSMİ NÜMAYƏNDƏSİDİR.

 

Zapata Racing

FLYBOARD, HOVERBOARD,
JETPACK (France)

Jetovator

JETOVATOR
(ABŞ)

CHAPARRAL VORTEX

JET MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

Larson

ASMA MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

Glastron

ASMA VƏ JET
MÜHƏRRİKLİ KATERLƏR (ABŞ)

BRP Sea-Doo

RAKTİV MÜHƏRRİKLİ
HİDROSİKLLAR (KANADA)

Scarab

JET MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

Grand Marine

ASMA MÜHƏRRİKLİ
HAVA KATERLƏRİ
(KANADA)

BRP EVINRUDE

ASMA MÜHƏRRİKLƏR (ABŞ)

QUICKSILVER

ASMA MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

WaterCar Panther

AMFİBİA AVTOMOBİLİ

SEABOB

SEABOB F5 VƏ F5 S
(ALMANİYA)